Integritetspolicy

Tectyl

Cookie- og privatlivspolitik

 1. Introduktion
  Denna policy beskriver hur vi använder och skyddar personuppgifter och är avsedd att säkerställa att kunderna är medvetna om de regler som gäller för användningen av de personuppgifter som de har tillgång till som en del av sitt arbete. Denna policy kompletterar våra andra policyer om IT-säkerhet, internet och e-post etc.
  Syftet med denna policy är att uppfylla kraven i den allmänna dataskyddsförordningen, kraven i personuppgiftsförordningen, inneslutande speciellt art. 13
  Där policyn hänvisar till lagstiftningsartiklar avser detta dataskyddsförordningen, och när det gäller paragrafhänvisningar, sker detta till personuppgiftslagen.

 2. Generell information om behandling av personuppgifter 
  All behandling av personuppgifter i vårt företag sker med hänvisning till principerna om laglighet, rättvisa och öppenhet. Personuppgifter samlas endast in för uttryckligen angivna och legitima ändamål, precis som vi följer principen om datautvinning. Vi strävar efter att se till att all information är korrekt och uppdaterad, precis som principerna om lagringsbegränsning, integritet och konfidentialitet, och inte minst ansvarsskyldighet är av största vikt.
  Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter och denna personuppgiftspolicy är du alltid välkommen att kontakta oss.

 3. Personuppgiftsansvarig 
  Tectyl Danmark Aps är personuppgiftsansvarig och vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagstiftningen.
  Kontaktuppgifter:
  Tectyl Danmark Aps
  Nybodalen 1, 7500 Holstebro
  . Cvr. nr 41250941
  Telefonnummer: 97412077
  e-mail: info@tectyldanmark.dk
  Website: www.tectyldanmark.dk

 4. Behandlingsobjekt. Kategorier av upplysning som behandlas 
  Syftet med behandlingen av personuppgifter kan vara olika, men de primära syftena under vilka vi behandlar är för utförande av beställningar, uppfyllandet av vårt avtal samt att optimera användarupplevelsen på www.tectyldanmark.dk. Dessutom kan vi också behandla orderinformation för att uppfylla rättsliga krav, inklusive vad gäller produktåterkallelse, bokföring och bokföring.

  Om vi undantagsvis behöver behandla personuppgifter för ändamål som är oförenliga med ovanstående kommer du att informeras om detta. Detsamma gäller ifall av att vi samlar in eller behandlar personuppgifter från någon annan än dig.

  4.1 Vilka uppgifter samlas in
  Vi använder uppgifter om dig för att uppfylla vårt avtal med dig samt för att göra vår betjäning bättre och säkerställa kvaliteten på våra produkter och tjänster. De personuppgifter vi behandlar omfattar:

  4.1.1 Automatiskt insamlade uppgifter
  Vi har ett antal digitala tillämpningar baserade på olika tillvägagångssätt i syfte att säkerställa användarvänlighet och säkerhet. Dessa tekniker kan automatiskt samla in uppgifter för att erbjuda bästa möjliga lösning, antingen direkt av oss eller av en tredje part för vår räkning. Analys av clickstream-data och cookies är exempel på detta.

  Alla besök till en digital tillämpning resulterar i att information skickas från webbläsaren, du använder, till en server. Det är genom analysen av dessa uppgifter som vi optimerar de digitala lösningarna. Data samlas in via tredje part för vår räkning. Data om din webbläsare kan samlas in för att administrera vårt system och genomföra interna, marknadsföringsrelaterade analyser baserat på ditt beteende. Exempel på uppgifter som samlas in och analyserats:
  - datum och tid för besöket
  - de sidor som besöks i tillämpningen
  - IP-adressen du använder
  - den geografiska platsen
  för IP-adressen - information om den webbläsare och dator som används (typ, version, operativsystem etc.m.)
  - URL från hänvisningswebbplatsen (sidan från vilken besökaren har kommit till vår tillämpning)

  Vi använder bland annat Google Analytics, Google Adwords, Google Tag manager, Facebook, LinkedIn som sätter cookies för oss på vår webbplats och därför fungerar som personuppgiftsbiträde. Vi är personuppgiftsansvarig för de insamlade uppgifterna, och de insamlade uppgifterna kommer inte att lämnas ut om det inte finns samtycke eller om det rör sig om rättsliga förpliktelser.

  Du kan läsa mer om vår användning av cookies nedan i avsnitt 11.

  4.1.2 Information du själv tillhandahåller
  Vi noterar naturligtvis den information du lämnar till oss i samband med ett fysiskt besök eller ett besök på vår webbplats.
  Exempel på uppgifter som du aktivt tillhandahåller är vanligtvis vedertagna och inkluderar namn, adress, telefonnummer, e-postadress, chassi- och reg.nummer o.s.v. och kommer oftast från:
  - Information du delar med oss via sociala medier
  - Information som skickas via e-post
  - Information vi får från dig i samband med slutförandet av beställningar
  - Information du delar med oss när du deltar i undersökningar, evenemang och tävlingar

  Listan är inte uttömmande.

 5. Behandlingsgrund
  Personuppgifter behandlas huvudsakligen på grundval den rättsliga grunden i art. 6.1.b, eftersom behandlingen är nödvändig för att uppfylla de rättsliga förpliktelserna i avtalet mellan oss.
  Vissa upplysningar, inklusive känsliga uppgifter, behandlas så långt som möjligt på grundval av samtycke, se omedelbart nedan.

 6. Mottagare och utlämnande av personuppgifter 
  Vi lämnar endast ut personuppgifter till tredje part i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy.

  Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dem för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Utlämnande kan också göras på hemställan av en domstol eller annan myndighet, eller för att skydda varumärken, rättigheter eller egendom. Detta innebär informationsutbyte med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier.

  Vi använder tjänsteleverantörer och personuppgiftsbiträde, vilken utför arbete för vår räkning. Tjänsterna kan till exempel vara serverhotell och systemunderhåll, analys, betalningstillämpningar, adress- och soliditetskontroll, e-posttjänst etc.m. Dessa affärspartners kan få tillgång till uppgifter i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla sina tjänster och tjänster. Partnerna kommer att vara avtalsenligt skyldiga att behandla alla uppgifter strikt konfidentiellt och får därför inte använda uppgifterna för något annat än vad som omfattas av avtalsförpliktelsen gentemot oss. Vi kontrollerar att våra samarbetspartner för databehandling uppfyller sina förpliktelser. Om vi lämnar ut dina uppgifter till en tjänsteleverantör eller personuppgiftsbiträde utanför EU ser vi till att vi uppfyller kraven i lagstiftningen för sådana överföringar.

  Vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv har gett oss denna information när du registrerar dig, köper eller deltar i en undersökning etc.

 7.  
  Vi lagrar information om dig så länge vi har en legitim och objektiv orsak för att göra det, däribland så att vi har möjlighet att betjäna dig och din bil på bästa möjliga sätt.
  Som regel kommer alla personuppgifter att raderas efter 5 år efter att kundrelationen upphört, vilket innebär den sista aktiva transaktionen. Personuppgifter kan lagras längre om det finns ett giltigt behov av detta, t.ex. om ett rättsligt anspråk ska fastställas, hävdas eller försvaras, jfr art. 17.3.e.

  Cookies, se avsnitt 11, raderas dock senast 12 månader efter användning.

 8. Rätt till tillgång, rättelse och radering (Art. 13.2.B, se Art. 15) 
  Du har rätt att begära inblick i den information som vi behandlar. Den information du kan begära är i alla fall:
  - att personuppgifter behandlas
  - vad som behandlas
  - syftet med behandlingen
  - de berörda kategorierna av personuppgifter (allmänna eller känsliga)
  - den period under vilken de behandlas, inklusive lagring
  - rätten att
     o begära rättelse eller radering
     o lämna in ett klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten

  Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv korrigerade utan onödigt dröjsmål. Du måste själv ta initiativ till en sådan korrigering.
  Du kan också begära att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"), men först efter det att vår lagstadgade lagringsskyldighet enligt den svenska bokföringslagen har löpt ut. Du kan också kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen eller andra rättsliga förpliktelser.

  När du kontaktar oss med en begäran om att få dina personuppgifter korrigerade eller raderade kommer vi att kontrollera huruvida villkoren är uppfyllda och i så fall utföra ändringar eller raderingar så snart som möjligt.

  Om du vill ha tillgång till den information som är registrerad om dig hos oss via våra cookies, vänligen kontakta info@tectyldanmark.dk eller telefon +45 98 479171. Om felaktiga uppgifter har registrerats, eller om du har andra invändningar, kan du vända dig till samma ställe. Du har möjlighet att få insikt i vilken information som registreras om dig, och du kan invända mot en registrering av denna.

 9. Dataportabilitet och profilering 
  Du har rätt att få de personuppgifter du har gjort tillgängliga för oss och det vi har samlat in om dig från andra aktörer på grundval av ditt samtycke. Om vi behandlar uppgifter om dig som en del av ett avtal som du är part i kan du också få dina uppgifter tillsända. Du har också rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan tjänsteleverantör.
  Om du vill använda din rätt till dataportabilitet kommer du att få dina personuppgifter från oss i ett allmänt använt format.
  I allmänhet utför vi inte profilering, det vill säga automatiserade beslut för användning i analyser eller liknande.

 10. Samtycke 
  Där samtycke är nödvändigt som grund för behandlingen måste vi kunna bevisa att ett sådant föreligger. Därför kräver vi alltid skriftligt samtycke.
  Ett samtycke är en frivilligt, specifikt. Du är informerade och ger en otvetydig avsiktsförklaring med avseende på en behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och om detta är den enda behandlingsgrunden kommer framtida behandling att upphöra. Vår lagringsskyldighet och -rättighet ändras dock inte av detta.
  Samtycket kan återkallas genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1.

 11. Generellt
  Den här cookiepolicyn baseras på kraven i "Föreskrifter om informations- och samtyckeskrav för lagring av eller tillgång till information i slutanvändares terminalutrustning". Tillkännagivandet innehåller ett antal regler angående information om och samtycke till vilka cookies som lagras på din dator.

  Genom att besöka och använda denna webbplats samtycker du också till denna cookiepolicy.

  11.1 Om Cookies
  En cookie är en liten textfil med måttlig information vilken webbplatser lagrar på användarens dator, smartphone eller annan IT-utrustning. Detta för att känna igen enheten. Cookies kan bland annat användas för att sammanställa statistik om användarnas nyttjande av webbplatsen. En cookie är en passiv fil och kan inte samla in information på användarens dator, sprida datorvirus eller andra skadliga program. En cookie kan bara läsas av den webbplats som skapade den.

  Cookies identifierar din dator och inte dig som enskild användare.

  11.2 Vilka typer av cookies använder vi?

  Vi använder sessionscookies och beständiga cookies och tekniker som liknar cookies. Sessionscookies ger tillfällig åtkomst till information och raderas när du avslutar sessionen via din webbläsare. Beständiga cookies ger mer permanent åtkomst till information som lagras och finns kvar på din dator tills den raderas. Beständiga cookies raderar sig själva efter en viss tid, men förnyas varje gång du besöker webbplatsen.*

  Vi använder tekniker som liknar cookies och beständiga cookies för lagring och för att få tillgång till information i webbläsaren/enheten, som använder lokala enheter och lokal lagring, till exempel HTML5-cookies. Dessa tekniker kan fungera i alla dina webbläsare. I vissa fall kan tillämpningen av dessa tekniker inte styras av webbläsaren, men kräver specialverktyg. Vi använder dessa tekniker för att lagra, för att upptäcka oegentligheter i användningen av webbplatsen.

  11.3 Vad använder vi cookies till?
  Vi använder cookies för:
  - Statistik

  Mätning av trafik på webbplatsen, inklusive antalet besök, domäner besökarna kommer från, vilka sidor besökarna besöker på webbplatsen, liksom de geografiska områden som besökarna befinner sig i.
  - Autentisering samt förbättring av funktionaliteten på vår webbplats
  - För att ansluta dig till sociala nätverk, till exempel Facebook
  - Kvalitetssäkring
  Säkerställning av kvaliteten på recensioner och förhindrande av missbruk / oegentligheter såsom skrivande av recensioner och missbruk av webbplatsen.
  - Riktade annonser
  Förmedling av relevanta annonser på webbplatsen, kunskapsbaserade annonser som vi tror är av stort intresse. Vi använder tredje parter för att leverera dessa annonser när du besöker webbplatsen och andra webbplatser. Dessa tredje parter kan, när du använder vår webbplats och andra webbplatser, använda enbart cookies eller annan spårningsteknik för att samla in information om dig

  11.4 Period för lagring
  Informationen sparas under den period som tillåts enligt lag och vi raderar den när den inte längre är nödvändig. Perioden beror på informationens art och grunden för lagring. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när informationen raderas.

  11.5 Hur undviker jag cookies?
  Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera alla cookies, ta bort befintliga cookies från din dator eller få en varning innan en cookie lagras. För mer information om hur du undviker cookies, klicka på länken: http://minecookies.org/cookiehandtering.

  Om du blockerar cookies från vår webbplats fungerar inte vårt inloggningsområde och annonser kan bli mindre relevanta för dig och visas oftare